Ticaret Hukuku

 • Ticari İşletme Hukuku
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Sermaye Piyasası Hukuku
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
 • İflas Erteleme
 • Ticari Davalar
 • Ticari Sözleşmeler
 • Taşıma Hukuku

Tüzel ve Gerçek Kişiler İçin Muhtelif Davalar

1.Ticari Davalar

Pay Sahipleri Arasındaki İhtilaflar
Haksız Rekabetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
Ortaklıktan Çıkma/Çıkarılma Davaları
Limited Şirketlerde Müdürün/Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu’nun Sorumluluğu Davaları
Ticari Alacak Davaları
İcraya Yapılan İtirazın İptali Davaları
İflas Erteleme Davası
Uluslararası Yatırımdan Kaynaklanan Davalar
ICSID Merkezi Başta Olmak Üzere Tahkim Başvuruları

2.Medeni Hukuk Alanında Davalar

Boşanma Davaları
Miras Davaları
Gayrimenkulden Doğan Davalar

3.İcra İflas Hukuku

Alacağa dayalı icra takibi başlatılması
Kıymetli evraka dayalı icra takibi başlatılması
İcra Müdürlüklerinin Görev Alanına Giren Diğer İşlemler
İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemelerinde Görülen Borca ve Takibe İtiraz Davaları
İflas Masası İşlemleri

4.Ceza Hukuku Alanında Davalar

Soruşturma Sürecinin Takibi
Ekonomik Suçlar
a.Bankacılık Suçları
b.Sermaye Piyasası Suçları
c.Şirketler Hukukundan Kaynaklanan Suçlar
d.Vergi Suçları
e.Gümrük ve Kaçakçılık Suçları
Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklanan Suçlar
Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Hukuku
Eski Eserler- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku

5.İnşaat ve Gayrimenkul Davaları

6.Vergi Davaları

Fikri Mülkiyet Hukuku

 • Patent ve Faydalı Model Hukuku
 • Endüstriyel Tasarım Hukuku
 • Marka Hukuku
 • Fikri Mülkiyetten Kaynaklanabilecek Davalar

İcra İflas Hukuku

Vergi Hukuku

Şirketler İçin Danışmanlık

 • Şirket Kuruluşu (Anonim Şirket, Limited Şirket)
 • Şirket Anasözleşmesinin Hazırlanması
 • Joint Venture, Konsorsiyum Tipi Ortaklık Kuruluşlarında Danışmanlık
 • Şube Açılış İşlemleri
 • İrtibat Bürosu Kuruluşu
 • Şirket Yönetimi Hususunda Danışmanlık
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Yatırım Öncesi Hukuki Güvenceler Hususunda Danışmanlık
 • Yatırım Yapılacak Alanda Sözleşmelerin Hazırlanması
 • İlgili Pazarda Rekabet Analiz Raporu Hazırlanması
 • Türk Pazarına Giriş Koşulları Raporu Hazırlanması
 • Kamu İhale Süreçlerinde Danışmanlık
 • Gayrimenkul Hukukunda Danışmanlık
 • Türk Hukuku ile ilgili Talep Edilen Hususta Hukuki Rapor (Legal Brief) Hazırlanması
 • Şirket Hissesi Devralma ve Devir Sözleşmeleri
 • Hisse Sahibi Olunan Şirkete Ait Güncel Durumu Gösterir Hukuki Rapor Hazırlanması
 • Bankacılık İşlemleri Hakkında Danışmanlık ve Bankalar Nezdinde İş Takibi
 • Finans Danışmanlığı
 • Şirketin anahtar personeli (key person) ve yabancı uyruklu çalışanları için ikamet izni ve çalışma izni başvuruları

İş Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Miras Hukuku

Tahkim